Ładowanie
Do pobrania:
Wzór umowy krótkoterminowej i Ogólne Warunki Umowy (Regulamin)
NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI UMOWY WYNAJMU

1. Najemca ma obowiązek serwisowania pojazdu i dokonywania przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta danego pojazdu. Obowiązkiem Najemcy jest dokonywanie powyższych czynności tylko w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu. 

2. Użytkować pojazd tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Najemca zobowiązuje się do:
a. Nieudostępniania wynajmowanego pojazdu osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody wydanej przez Wynajmującego. 
b. Zabezpieczania kluczyków i dokumentów z należytą starannością poza pojazdem.
c. Zabezpieczania pojazdu poprzez jego odpowiednie zamknięcie oraz uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń chroniących pojazd przed kradzieżą przy każdorazowym jego opuszczaniu.

4. Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich dokumentów oraz korespondencji dotyczącej umowy na adres wskazanej poczty elektronicznej, w tym wezwań do zapłaty oraz oświadczeń, rozwiązań lub wznowień umów. 
 
5. Najemca ma obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów i opłat eksploatacyjnych związanych z używaniem wynajmowanego pojazdu takich jak paliwo, płyny eksploatacyjne, klocki i tarcze hamulcowe, elementy zawieszenia, oleje i wszelkie elementy zużywające się i podlegające konieczności ich wymiany.

6. Jakiekolwiek uwagi co do stanu technicznego pojazdu muszą zostać zgłoszone przez Najemcę w momencie przekazania pojazdu i sporządzania protokołu zdawczo odbiorczego. 

7. Wszystkie kwoty wymienione w umowie i warunkach umowy są kwotami brutto, zawierają podatek VAT.

8. W racie za wynajem zawarte są koszty ubezpieczenia OC, AC, oraz NNW.

9. Ubezpieczenie pojazdu ważne jest na terenie Polski, Wielkiej Brytanii oraz wszystkich krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. 

10. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż nadzór nad płatnościami wynikającymi z umowy sprawuje zewnętrzny podmiot zarządzający finansami oraz windykacją.